ආදර ගුරු පියානණී…..

ආදර ගුරු පියානණී
දිසා පාමොක් පරපුරේ…..
පුරුකක් වීම විටක ඔබට
ආශීර්වාදයකි……
තවත් විටක එය
කටු ඔටුන්නකි…..
අපමන වු පැසසුම්
හා නින්දා හමුවේ……
ඔබ ඉන්ද්‍රනීලයක් වුයේ
අප උදෙසාමය

දරුවන් වෙනුවෙන්…..
සියල්ල කැපකර
ඡිවිතයේ සියළු…..
ආවස්ථීක පිරිවැය
තනිව දරන්නාවු ඔබ අපට
මහ මෙරක් වටී……
ඔබගේ ගුණ කද දැනුම්
සමීභාරය තුල  කෙදිනකවත්…..
අප ගුරු මුෂ්ඨීයක් දුටුවි නැත
සැබෑව එය වේ………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: