යථාර්ථය

නින්දා අපහාස ඡීවිතයට ආවත්
නොසැලී ඉදිරියටම යන්න
එය ඡීවිතයට උරුම නිසා
දුකක් පැමිණියත් …….
මහ මෙරක් ලෙසට නොසිතන්න
නොබියව එය විද ගන්න
එය සදා කාලික නොවන නිසා…….
සතුට පැමිණියත් දෝර ගලායන
ඡීවිතයට උඩගු නොවන්න
කිසි විටක එය සදාකාලික නොවන නිසා……..
ඡීවිතයේ සැප දුකක් විදගෙන
නොබියව පෙරටම යන්න
ඡීවිතයේ යථාර්ථය එය නිසා……..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: