පියාණනි..

කරගැට වැටුණු අත් දෙකින්

කෙරුවේ කුලී වැඩ ඔහු මුළු දවස පුරා

වෙහෙසින් යුතුව ගෙදර දොරේ වැඩ කරලා

අම්මා නොමැති මට ඔහු ජීවය දුන්නා

දවස පුරා වීදි ගානේ සැරි සරලා

මහන්සියෙන් ඔහු සුළු මුදලක් සෙව්වා

ඒ මුදලින් ඔහු මගෙ කුස ගිනි නිව්වා

තමා ගැන නොසිත ඔහු මා ගැන සිතුවා

පොල්වතු වහල යට සිට සැමදාම

මගේ සතුට පමණක් ඔහු සිතුවේය

පෙර කරුමයක් අප හට පල දෙනවාද

දහසින් දවස අප දුප්පත් වෙනවාද

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: