සිහිනය….

ඔයා උපන්න දවසේ…….
මහ වැසි වහින්න ඇති…….
ඇත්තටම ඒ වැස්සක් නොවෙයි…
පුංචි ලස්සන දෙව් දුවක් අහිමිව…
අහස හැඩු කදුළු ……. මම උපන්න දවසේ
මගේ අම්මටයි තාත්තටයි
කොච්චර නම් සතුටු හිතෙන්න ඇතිද?
ඇත්තටම එයාලට හිතෙන්න ඇති
මගේ පුංචි දෝනිව
ලස්සන දෙව් දුවක් කරන්න .
මගේ අම්මයි තාත්තයි
තවමත් ඒ සිහිනය දකිනවා …
පුංචි කාලේ ඉදලා මාව ‍
ඇති දැඩි කරලා හොදට උගන්වලා
සැබෑ ඡිවිතයක් හදලා දීලා තියෙනවා..
ඉතිං ඒ ඡිවිතය තව දුරටත්
ලස්සන කර ගන්න එක මගේ යුතුකම……..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: